Výsta­va foto­gra­fií a krst kni­hy Belian­ske Tat­ry, šty­ri roč­né obdo­bia