Orga­ni­zá­tor: Stre­do­európ­sky dom foto­gra­fie

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá