Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

Balá­žo­vá Mária, Ben­dže­la Mar­tin, Ber­ger Ladi­slav, Bidel­ni­co­vá Mária, Bobo­ta Šte­fan, Bra­ni­šo­vá Zuza­na, Bre­zi­na Sla­vo­mír, Bre­zi­no­vá Sláv­ka, Bro­oš Miro­slav, Bubán Sta­no, Čár­sky Dávid, Dra­hoš Alojz, Filo­vá Mária, Fulie­ro­vá Květa, Gre­guš Mar­tin, Gre­gu­šo­vá Ele­na, Grej­tá­ko­vá Lucia, Hau­so­vá Anna, Hro­ma­do­vá Mária, Lórincz Zuza­na, Macha­to­vá Mária, Makar Róbert, Makar Vác­lav­ko­vá Kate­ři­na, Matú­šo­vá Zima­no­vá Mar­ti­na, Mav­re­vo­vá Dag­mar, Németh Géza, Nová­ko­vá-Ondre­ič­ko­vá Pet­ra, Pohlo­vá Ľud­mi­la, Rol­ler Peter, Rudav­ská Zuza­na, Seke­la Dušan, Seke­lo­vá Sil­via, Slá­vi­ko­vá Iva­na, Srna Jozef, Sušien­ka Jozef, Szit­tay Róbert, Šim­ko­vá Jena, Štraus Dušan, Tká­či­ko­vá Eva, Vološ­ču­ko­vá Edi­ta, Vota­vo­vá Blan­ka, Vycho­di­lo­vá Ida

 

Grand Prix:

Pet­ra Nová­ko­vá-Ondre­ič­ko­vá

 

Cena Slo­ven­skej výtvar­nej únie:

Dávid Čár­sky, Iva­na Slá­vi­ko­vá

 

 

Kurá­to­ri: Dag­mar Srnen­ská, Roman Pope­lár

 

Foto­gra­fie: Andy Kozá­ro­vá