Tre­tí roč­ník Juni­or Design Fest 2016 je medzi­ná­rod­ná súťaž­ná pre­hliad­ka prác stred­ných ume­lec­kých škôl z Čiech, Maďar­ska, Rakús­ka a Slo­ven­ska so zame­ra­ním na pro­duk­to­vý dizajn a dizajn vizu­ál­nych komu­ni­ká­cií. Záš­ti­tu nad podu­ja­tím pre­vzal župan BSK p. Pavol Fre­šo.

 

Orga­ni­zá­tor: ŠUV Jose­fa Vydru

 

Vysta­vu­jú­ce ško­ly:  Kato­vi­ce, Buda­pešť, Graz, Pra­ha, Ostra­va, Uher­ské Hra­diš­tě, Valaš­ské Mezi­ří­čí, Kame­nic­ký Šenov, Koši­ce, Ružom­be­rok, Tren­čín, Levi­ce, Led­nic­ké Rov­ne, Krem­ni­ca, Bra­ti­sla­va

 

Foto­gra­fie: Andy Kozá­ro­vá