15. výsta­va tex­til­nej minia­tú­ry

s medzi­ná­rod­nou účas­ťou

súčas­ťou výsta­vy bola pre­zen­tá­cia prác oce­ne­ných auto­rov z roku 2012:

Egle Gan­da Bog­da­nie­ne (Lit­va), Vel­ga Luka­za (Lotyš­sko) a Anna Gre­gu­šo­vá (Slo­ven­sko)

a sprie­vod­ná výsta­va 50 japon­ských umel­cov

 

Kurá­tor­ka: Sil­via Fedo­ro­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá