Vysta­vu­jú­ci auto­ri:   Eri­ka Gre­gu­šo­vá, Milan Gre­guš, Ele­na Gre­gu­šo­vá, Mar­tin Gre­guš, Bar­ba­ra Gre­gu­šo­vá, Mar­tin Gre­guš ml, Zuza­na Šuja­no­vá, Jana Made­ro­vá

 

Výsta­va Gre­gu­šov­ci – 3 gene­rá­cie pred­sta­vu­je tvor­bu oce­ne­ných auto­rov z III. Bie­ná­le úžit­ko­vé­ho ume­nia Slo­ven­skej výtvar­nej únie 2011 – Ele­ny a Mar­ti­na Gre­gu­šov­cov, kto­rých svo­ji­mi die­la­mi spre­vá­dza­jú ďal­ší čle­no­via ich rodi­ny.

 

Kurá­tor­ka: Eva Tro­j­a­no­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mar­tin Gre­guš