Výber zo štu­dent­ských prác s peda­go­gic­kou kon­fron­tá­ci­ou tvor­by

Odbor­ná garan­cia: Vero­ni­ka Rónai­ová

Kurá­tor­ka: Deni­sa Baum­gar­tne­ro­vá

Vysta­vu­júc autor­ky: Deni­sa Baum­gar­tne­ro­vá, Lin­da Bla­ho­vá, Lívia Bog­ná­ro­vá, Lucia Ďurov­ko­vá, Moni­ka Gaš­pa­rí­ko­vá, Len­ka Hasa­jo­vá, Simo­na Jánoš­ko­vá, Len­ka Juhá­so­vá, Tere­za Kukuč­ko­vá, Micha­e­la Lehocz­ká, Matu­šo­vy­cho­vá Pet­ra, Pat­rí­cia Rába­ro­vá, Vero­ni­ka Rónai­ová, Kris­tí­na Slo­bo­do­vá, Danie­la Šian­do­ro­vá, Moni­ka Šve­do­vá

Komen­to­va­ná pre­hliad­ka: 26.1.2019 o 16:00