Výsta­va sa usku­toč­ni­la v rám­ci spo­lu­prá­ce s praž­ským Spol­kom výtvar­ných umel­cu Mánes

 

Kurá­tor­ka: Ľubo­mí­ra Sluš­ná

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá