Výsta­va je súčas­ťou väč­šie­ho pro­jek­tu zdru­že­nia Dru­štvo za evrop­sko zavest (SI), kto­ré­ho par­tner­mi sú ORGAN VIDA — Inter­na­ti­onal Pho­tog­rap­hy Orga­ni­za­ti­on (HR), Foto­k­lub Mari­bor (SI), Öster­re­i­chis­che Gesells­chaft für Kin­derp­hi­lo­sop­hie (AT), KuBiP­ro – Kul­tur –und­Bil­dungs­pro­jek­te (DE), E@I (SK). Pro­jekt je pod­po­re­ný fon­dom EÚ Euró­pa pre obča­nov.

Vysta­vu­jú­ce autor­ky : Ahlam Shib­li, Amak Mah­mo­odian, April­Gert­ler, Han­nah Star­key, Laia Abril, LuaRi­be­i­ra, Nina Ber­man, Nina Man­ga­la­na­y­agam, Nydia Blas, San­dra Vital­jić, Tas­ne­em Alsul­tan, Tomo­ko Sawa­da, Zane­le Mum­ho­li

Kurá­tor­ka: Mari­na Pau­len­ka