Štu­dent­ské prá­ce Odbo­ru průmys­lo­vé­ho desig­nu ÚK FSI VUT v Brne

Kurá­tor výsta­vy za OPD Ú––K FSI VUT Brno akad. soch. Josef Slá­dek, ArtD

Vysta­vu­jú­ci auto­ri:

mode­ly: Jan Novot­ný, Hana Malát­ko­vá, Róbert Machá­lek, Ale­na Smr­č­ko­vá, Pavel Čou­pek, Micha­e­la Ohlí­da­lo­vá, Jan Rytíř, Lukáš Mor­ci­nek, Vác­lav Hru­bý, Filip Wenzl

poste­ry: Ale­na Smr­č­ko­vá, Filip Wenzl, Marek Holo­váč, Ondřej Kalen­ský, Bar­bo­ra Koso­vá, Hana Malát­ko­vá, Jan Novot­ný, Michal Goláň, Matúš Chĺpek, Radek Mič­ka, Jit­ka Raší­no­vá, Štig­ler Jaro­slav, Radim Horá­ček