Vysta­vu­jú­ci auto­ri:   Igors Dobi­čins, Jānis Noviks, Ansis Dobi­čins, Miķe­lis Dobi­čins, Lel­de Šēn­ber­ga, Elza Dobi­či­na, Edgars Kvjat­kov­skis

 

Výsta­va je výsled­kom medzi­ná­rod­nej spo­lu­prá­ce Slo­ven­skej výtvar­nej únie a Lotyš­skej únie umel­cov v rám­ci Inter­na­ti­onal Asso­cia­ti­on of Art, recip­roč­ný pro­jekt bude pokra­čo­vať v novem­bri výsta­vou súčas­ných slo­ven­ských sochá­rov a šper­ká­rov v Rige.

 

Kurá­tor­ka: Dia­na Rut­kov­ská

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá