Dizajn bez hra­níc
od rakús­kych, čes­kých, dán­skych, holand­ských, nemec­kých, maďar­ských, talian­skych, poľ­ských, por­tu­gal­ských, rumun­ských, slo­ven­ských, špa­niel­skych a švaj­čiar­skych návrhá­rov nábyt­ku, tex­ti­lu, pred­me­tov a šper­kov.

Dizajn bez hra­níc (DBH), jed­na z naj­výz­nam­nej­ších nezá­vis­lých výstav a sérií podu­ja­tí zame­ra­ných na všet­ky ume­nia v regi­ó­ne, pred­sta­vu­je die­la dizaj­né­rov, návrhá­rov nábyt­ku, tex­ti­lu a šper­kov a umel­cov pôso­bia­cich v iných vizu­ál­nych oblas­tiach. Kaž­dý rok dosta­ne asi 150 dizaj­né­rov z viac ako 10 kra­jín prí­le­ži­tosť pred­sta­viť svo­je prá­ce pub­li­ku v tom­to 16-roč­nom pro­jek­te. Výsta­va je obo­ha­te­ná o boha­tý výber podu­ja­tí ses­ter­ské­ho ume­nia.
V októb­ri 2020 bola výsta­va otvo­re­ná v Buda­peš­ti. V roku 2021 by sa dosta­lo aj do Bra­ti­sla­vy a Vied­ne; tie­to však boli zru­še­né kvô­li pan­dé­mii. Namies­to toho ino­va­tív­ny vlog DBH, kto­rý mal pre­mi­é­ru 7. mája 2021, pred­sta­vil die­la 154 umel­cov zo 14 kra­jín v krát­kych vide­ách s dĺž­kou 30 až 35 sekúnd. Záro­veň sa usku­toč­ni­lo onli­ne stret­nu­tie v FUGA BUDAPEST CENTRE ARCHITECTURE spo­lu s tex­til­nou kolek­ci­ou Szil­vie Szi­ge­ti „Futu­ris­tic“, taneč­nou etu­dou Rity Góbi a kon­cer­tom súčas­nej váž­nej hud­by Rózy Rad­nó­ti.

Kurá­to­ri: Szi­ge­ti Szil­via and Rad­nó­ti Tamás

Face­bo­ok:
You­Tu­be:

 

Design Wit­hout Bor­ders // @designwithoutbordersbudapest // design-without-borders.eu // Sup­por­ted by Inter­na­ti­onal Viseg­rad Fund