10.3. — 9.4. 2023, Veľ­ká a Kamen­ná sála

Kurá­to­ri: Tamás Rad­nó­ti a Szil­via Szi­ge­ti (HU)

S hlav­nou pod­po­rou Medzi­ná­rod­né­ho vyšeh­rad­ské­ho fon­du