Kurá­tor­ka: Vero­ni­ka Mar­ko­vi­čo­vá

Počas výsta­vy sa usku­toč­ni­la séria akč­ných malieb pre žia­kov základ­ných a stred­ných škôl ako aj pre širo­kú verej­nosť.