Orga­ni­zá­tor: Slo­ven­ské cen­trum dizaj­nu

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá