Kurá­tor­ka výsta­vy: Hen­rie­ta Morav­čí­ko­vá

Archi­tek­to­nic­ké rie­še­nie a dizajn: Moni­ka Boč­ko­vá, Mária Novot­ná, Pau­lí­na Ebrin­ge­ro­vá

Gra­fic­ký dizajn: Eva Šimo­vi­čo­vá

Výsta­va, kto­rú pri­pra­vi­la Fakul­ta archi­tek­tú­ry a dizaj­nu v Bra­ti­sla­ve v rám­ci európ­ske­ho pro­jek­tu ARTNOUVEAU2 pred­sta­vu­je obdo­bie sece­sie na úze­mí mes­ta ako Gesamt­kunst­werk zahŕňa­jú­ci urba­nis­tic­ké kon­cep­cie, archi­tek­tú­ru aj výtvar­nú deko­rá­ciu. Sústre­ďu­je sa pri­tom naj­mä na budo­va­nie vnú­tor­né­ho mest­ské­ho okru­hu, na vybra­né archi­tek­to­nic­ké die­la, kto­ré naj­lep­šie odzr­kad­ľu­jú dobo­vý trend a na archi­tek­to­nic­ký detail, orna­ment, kto­rý v naj­men­šej mier­ke cha­rak­te­ri­zu­je obdo­bie Art Nou­ve­au.