Con­tem­po­ra­ry Nor­we­gian and Slo­vak Art — Uts­til­ling av nor­sk og slo­va­kisk sam­tid­skunst — Výsta­va súčas­né­ho nór­ske­ho a slo­ven­ské­ho ume­nia

Orga­ni­zá­tor: Slo­ven­ská výtvar­ná únia a Asso­cia­ti­on Grap­hi­ca Nor­ve­gi­ca

 

Kurá­tor: Lýdia Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná Vysta­vu­jú­ci umel­ci: Fran­ti­šek Bla­žo, Otis Lau­bert, Igor Miná­rik, Marián Mud­roch, Róbert Makar

Kurá­tor: Gre­te Mars­te­in Vysta­vu­jú­ci umel­ci: Inge­la Adam­son, Harald Fenn, Hei­di Wexel­sen Gok­søyr, Tore Han­sen, Marian­ne Hau­ke­bø, Hen­nie Ann Isdahl, Rita Mar­haug, Eli­sa­beth T. Med­bøe, Øyvind Tor­se­ter

Kurá­tor: Deni­sa Rakos­ký Vysta­vu­jú­ci umel­ci: Erik Bin­der, Mar­tin Der­ner, Jana Far­ma­no­vá, Vik­tor Fre­šo, Svä­top­luk Miky­ta, Andrea Péz­man, Len­ka Raj­ča­no­vá, Mar­tin Sed­lák, Vero­ni­ka Šra­ma­ty­o­vá

 

Výsta­va kona­ná pod záš­ti­tou:

Mare­ka Maďa­ri­ča, minis­tra kul­tú­ry Slo­ven­skej repub­li­ky

Jána Kubi­ša, minis­tra zahra­nič­ných vecí Slo­ven­skej repub­li­ky

J.E. Brit Løv­seth, veľ­vys­lan­ky­ne Nór­ske­ho krá­ľov­stva v Slo­ven­skej repub­li­ke

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá

 

Slo­ven­ská výtvar­ná únia, naj­väč­šia orga­ni­zá­cia slo­ven­ských pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov, ako člen medzi­ná­rod­nej mimo­vlád­nej orga­ni­zá­cie Inter­na­ti­onal Asso­cia­ti­on of Art – I.A.A. UNESCO pred­lo­ži­la a ini­ci­ova­la v rám­ci vzá­jom­ných stret­nu­tí s ostat­ný­mi člen­ský­mi orga­ni­zá­cia­mi pro­jekt na uspo­ria­da­nie výmen­ných spo­loč­ných výstav v zmys­le dia­ló­gu dvoch kra­jín.

Výsta­va CONTACT-KONTAKT, aj vďa­ka akti­vi­te Jej Exce­len­cie Brit Løv­seth, veľ­vys­lan­ky­ne Nór­ske­ho krá­ľov­stva v Slo­ven­skej repub­li­ke, sa usku­toč­ňu­je v koope­rá­cii s Asso­cia­ti­on Grap­hi­ca Nor­ve­gi­ca s nór­sky­mi výtvar­ný­mi umel­ca­mi.

Prvá spo­loč­ná pre­hliad­ka sa usku­toč­ni­la vo výstav­ných pries­to­roch Slo­ven­skej výtvar­nej únie na Dosto­jev­ské­ho rade 2 v Bra­ti­sla­ve a recip­roč­ná výsta­va je plá­no­va­ná začiat­kom mesia­ca marec 2009 v Oslo City Hall Gal­le­ry.

Pro­jekt je kon­ci­po­va­ný ako pre­zen­tá­cia maľ­by, gra­fi­ky, pries­to­ro­vých inšta­lá­cií vrá­ta­ne sochár­skych arte­fak­tov a video inšta­lá­cií. Cie­ľom pro­jek­tu je upo­zor­niť na pôvod­nú súčas­nú nór­sku a slo­ven­skú tvor­bu v zmys­le šir­šej kon­fron­tá­cie aktu­ál­nych ume­lec­kých tren­dov.