Výsta­va works­ho­pu štu­den­tov Kated­ry archi­tek­to­nic­kej tvor­by Vyso­kej ško­ly výtvar­ných ume­ní v Bra­ti­sla­ve.
Orga­ni­zá­tor: Nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia Came­ra Obsku­ra

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá