Vysta­vu­jú­ci auto­ri:   Tomáš Dža­doň, Mira Gábe­ová, Oto Hudec, Matej Vaku­la

 

Nadá­cia – Cen­trum súčas­né­ho ume­nia vyhlá­si­la v aprí­li 17. roč­ník pre­stíž­ne­ho oce­ne­nia pre slo­ven­ské­ho vizu­ál­ne­ho umel­ca / umel­ky­ňu do 35 rokov Cena Oská­ra Čepa­na 2012. Medzi­ná­rod­ná odbor­ná komi­sia roz­hod­la 11. júna o šty­roch fina­lis­toch súťa­že, kto­rý­mi sú Tomáš Dža­doň (1981), Mira Gábe­ro­vá (1979), Oto Hudec (1981) a Matej Vaku­la (1981). Abso­lút­nym víťa­zom Ceny Oská­ra Čepa­na 2012, kto­rý zís­kal finanč­nú satis­fak­ciu v hod­no­te 2 600 eur, rezi­denč­ný pobyt v New Yor­ku a samos­tat­nú výsta­vu v Slo­ven­skej národ­nej galé­rii v Bra­ti­sla­ve , sa pre ten­to rok sta­la Mira Gábe­ro­vá.

 

Orga­ni­zá­tor: Nadá­cia — cen­trum súčas­né­ho ume­nia

 

Foto­gra­fie albu­mu: Dáša Bar­te­ko­vá