Orga­ni­zá­tor výsta­vy: Pavol Demeš a Bra­ti­slav­ská orga­ni­zá­cia ces­tov­né­ho ruchu

Kurá­tor: Rudolf Bara­no­vič

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Rudolf Bara­no­vič, Peter Braun, Miro­slav Ftá­ček, Matej Kotu­ľa, Jana Kol­lá­ro­vá, Adam Kováč, Miro­sla­va Myd­lia­ro­vá, Ľudo Németh, Tomáš Oros, Pavol Pro­cház­ka, Mile­na Rei­cho­vá a Miro­sla­va Stre­ďan­ská.