Orga­ni­zá­tor: Slo­ven­ská výtvar­ná únia

Kurá­to­ri: Bea­ta Jab­lon­ská, Kin­ga Sza­bó­o­vá

Vysta­vu­jú­ci umel­ci: 

  1. Bla­žo, M. Bro­oš, D. Čár­sky, J. Čer­ná-Kor­ko­šo­vá, O. Dubay ml., M. Filo­vá, E. Ful­ka, M. Ful­ko­vá, M. Gavu­la, T. Hoj­čo­vá, M. Hnat, M. Hro­ma­do­vá, K. Jura­šek, K. Kos­zi­ba, P. Kráľ, V. Kud­lík, R. Makar, K. Munk-Matuš­tí­ko­vá, S. Miky­ta, J. Muži­la, P. Pecha, P. Rol­ler, Z. Rudav­ská, D. Seke­la, S.Sekelová, J. Srna, P. Struč­ka, S. Šal­ko, J. Šim­ko­vá, E. Tká­či­ko­vá, J. Vachá­lek, B. Vota­vo­vá

 

Na výsta­ve boli ude­le­né ceny:

GRAND PRIX: Klau­dia Kos­zi­ba

CENA SVÚ:    Svä­top­luk Miky­ta

CENA SVÚ:    Mária Ful­ko­vá

 

Výsta­va kona­ná pod záš­ti­tou:

J.E. Iva­na Gaš­pa­ro­vi­ča, pre­zi­den­ta Slo­ven­skej repub­li­ky

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá