Kurá­to­ri: Ágness Sch­ramm a Mária Nepšin­ská

Rea­li­zo­va­né s finanč­nou pod­po­rou Minis­ter­stva kul­tú­ry Slo­ven­skej repub­li­ky

Ude­le­né ceny:

CENA SVÚ

Dejan Galo­vić, Ele­na a Mar­tin Gre­gu­šov­ci, Anna Hor­vát­ho­vá

POĎAKOVANIE za význam­ný prí­nos do slo­ven­skej výtvar­nej tvor­by:

Igor Gross­mann, Ester Plic­ko­vá, Imrich Vanek

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá