s medzi­ná­rod­nou účas­ťou

súčas­ťou výsta­vy bola pre­zen­tá­cia prác oce­ne­ných auto­rov z roku 2011:

Bri­git­te Amar­ger, Fran­cúz­sko, Ludwi­ka Zyt­kie­wicz, Poľ­sko a Mela­nie Gre­us­sing, Rakús­ko

 

Kurá­tor­ka: Sil­via Fedo­ro­vá

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá