(VŠVU Bra­ti­sla­va a Aka­dé­mia ume­ní Ban­ská Bys­tri­ca)

 

Autor pro­jek­tu: Igor Ben­ca

Kurá­tor­ka:  Ale­na Vrba­no­vá

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá