(Eva Bach­ra­tá-Lin­har­to­vá, Voj­tech Čechov­ský, Emí­lia Hol­lá, Anna Cho­van­co­vá-Ondre­ič­ko­vá, Juraj Jura­nič, Ivan Matej­ka, Mária Miko­vá-Pod­hrad­ská, Pavol Mik­šík, Marián Polonský,Lýdia Štol­co­vá)

Kurá­tor: Klá­ra Kubí­ko­vá

Orga­ni­zá­tor: ART CLUB 60+8

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá, Juraj Jura­nič