Maďar­sko od júla 2017 pre­vza­lo pred­sed­níc­tvo vo Vyšeh­rad­skej sku­pi­ne V4. Pri tej­to prí­le­ži­tos­ti naplá­no­va­la MANK – Maďar­ská ume­lec­ko-tvo­ri­vá verej­nop­ros­peš­ná nezis­ko­vá spo­loč­nosť v spo­lu­prá­ci s Kan­ce­lá­ri­ou pred­se­du vlá­dy Maďar­ska a so Stá­lym zastú­pe­ním Maďar­ska pri Európ­skej únii v Bru­se­li výsta­vu súčas­ných výtvar­ných umel­cov kra­jín V4 – Čes­kej repub­li­ky, Maďar­ska, Poľ­ska a Slo­ven­ska. Slo­ven­skú časť výsta­vy zabez­pe­čo­va­la v spo­lu­prá­ci s hlav­ným orga­ni­zá­to­rom a Maďar­ským inšti­tú­tom v Bra­ti­sla­ve Slo­ven­ská výtvar­ná únia.

V kurá­tor­skej kon­cep­cii Róber­ta Maka­ra sa na výsta­ve v bru­sel­skej Galé­rii Artt­he­ma (Rue de la Made­le­i­ne 51, Bru­sel) pred­sta­vi­li nasle­du­jú­ci auto­ri: Sta­no Bubán, Žofia Dubo­vá, Kata­rí­na Kis­soc­zy, Pavol Kráľ, Milan Lukáč, Igor Miná­rik, Šte­fan Oslej, Ras­ti­slav Podo­ba, Peter Rol­ler, Filip Sabol, Rudo Siko­ra, Sta­ni­slav Stan­kó­ci, Robert Szit­tay a Kate­ři­na M. Vác­lav­ko­vá, pôso­bia­ci vo vyjad­ro­va­com  médiu maľ­by a sochy.