Orga­ni­zá­tor: Slo­ven­ské zdru­že­nie tex­til­ných výtvar­ní­kov TXT

Kurá­tor­ka: Sil­via Fedo­ro­vá

83 vysta­vu­jú­cich z 20 kra­jín sve­ta. Súčas­ťou výsta­vy sú aj samos­tat­né pre­zen­tá­cie minu­lo­roč­ných víťa­zov: Cenu poro­ty zís­ka­la slo­ven­ská autor­ka Syl­via Bir­ku­šo­vá, Cena zdru­že­nia TXT bola ude­le­ná Japon­ke Nori­ko Tomi­ta a v štu­dent­skej kate­gó­rii uspe­la štu­dent­ka VŠVU Teré­zia Krná­čo­vá.

Sprie­vod­ná výsta­va: medzi­ná­rod­ná putov­ná výsta­va Motív špi­rá­ly / The Spi­ral Moti­ve inšpi­ro­va­ná frag­men­tom kopt­skej kres­by z 3. – 4. stor. z Egyp­ta.