Ume­lec­ká bese­da na kri­žo­vat­ke dejín

 

Kurá­tor:

Pavel Meluš

Garan­ti pro­jek­tu:

Pavol Kráľ, akad. mal., Prof. Rudolf Siko­ra, akad. mal., Ján Budaj, Prof. Jozef Jan­ko­vič, akad. soch., Mgr. Ladi­slav Snop­ko

Auto­ri pamät­nej tabu­le:

Jozef Vachá­lek, akad. soch. a Ing. arch. Mar­tin Vachá­lek

Orga­ni­zá­tor:

Slo­ven­ská výtvar­ná únia

Zastú­pe­nie Európ­skej komi­sie v Slo­ven­skej repub­li­ke

 

Pro­jekt pod­po­ri­li:

Minis­ter­stvo kul­tú­ry SR

Zastú­pe­nie Európ­skej komi­sie v Slo­ven­skej repub­li­ke

Fond výtvar­ných ume­ní

Slo­ven­ský fil­mo­vý ústav

Ústav pamä­ti náro­da

Vyda­va­teľ­stvo W PRESS

Nay Elek­tro­dom

Poly­gra­fic­ké cen­trum

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá