Uspo­ria­da­teľ: Slo­ven­ské zdru­že­nie tex­til­ných výtvar­ní­kov TXT

Kurá­tor­ky: Sil­via Fedo­ro­vá, Eri­ka Gre­gu­šo­vá

Sprie­vod­né výsta­vy:

Výsta­va  oce­ne­ných tvor­cov  z pred­chá­dza­jú­ce­ho roč­ní­ka —  Fín­ka Ulla Pohjo­la, Rakú­šan­ka Mira Ali­da Haber­fell­ner a Slo­vák Mar­tin Kra­toch­víl

Hands On — ume­lec­ká aj peda­go­gic­ká čin­nosť slo­ven­ské­ho umel­ca  Joze­fa Baju­sa na ame­ric­kej ško­le Buf­fa­lo Sta­te Col­le­ge.

Foto­gra­fie výsta­vy: Andy Křís­tek Kozá­ro­vá