BILANCIA 1950 — 2012

Zdru­že­nie slo­ven­ských pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov   Kurá­tor­ka: Zuza­na Lapit­ko­vá Kon­cep­cia pro­jek­tu: Judi­ta Csá­de­ro­vá, Jena Šim­ko­vá, Valé­ria Zacha­ro­vá Foto­gra­fie albu­mu: Jena...

VIANOČNÝ ATELIÉR

Kurá­tor­ky: Eva Tro­j­a­no­vá a Eri­ka Gre­gu­šo­vá Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá

Der Men­sch. Der Fluss. Maľ­ba podu­naj­ských kra­jín

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Fran­zis­ka Degen­dor­fer (DE), Daniel Sig­loch (DE), Sil­ke Mat­hé (DE), Bodo Rott  (DE), Nil­bar Güres (AT), Maja Vuko­je (AT), Jozef Srna (SK), Pavol Struč­ka (SK), Zita Bajor  (HU), Ferenc Gnándt (HU), Zoran Pave­lić (HR), Ana...

PRO SCENA — Koc­ky

Výsta­va mla­dých scé­no­gra­fov   Vysta­vu­jú­ci auto­ri:  Dia­na Straus­zo­vá, Doro­ta Cigán­ko­vá, Jaro­slav Daub­ra­va, Miro­slav Daub­ra­va, Len­ka Kad­le­čí­ko­vá, Ani­ta Szo­ke­ová, Marek Gaš­par Šafá­rik, Zuza­na Hude­ko­vá, Mar­ti­na Fin­to­ro­vá,...