Výzva na pred­lo­že­nie ceno­vej ponu­ky pre Tech­nic­ké vyba­ve­nie pre pro­jekt  “Umel­ka — cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­nít (UMELKA)”
Dátum zve­rej­ne­nia: 18.12.2023
Ter­mín na pred­lo­že­nie ponúk: 08.01.2024

Výzva na pred­lo­že­nie ceno­vej ponu­ky

Pri­lo­ha č. 1 — Ponu­ko­vý list

Prí­lo­ha č. 2 — Návrh kúp­nej zmlu­vy

Objed­náv­ka tech­ni­ky pre výro­bu 3D vir­tu­ál­nych pre­hlia­dok výstav, 31.5.2021

3d tech­ni­ka — objed­náv­ka

Kúp­na zmlu­va pre hudob­né vyba­ve­nie, 19.5.2022

Hudob­né vyba­ve­nie — zmlu­va

Kúp­na zmlu­va pre Tech­nic­ké vyba­ve­nie pre pro­jekt „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­nít (UMELKA)”, 10.1.2024

Zmlu­va

Prí­lo­ha — č. 1 Zmlu­vy

Doda­tok č. 1 Zmlu­vy

Doda­tok č. 2 Zmlu­vy

Kúp­na zmlu­va pre Pro­pa­gač­né pred­me­ty pre pro­jekt „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­nít (UMELKA)”, 30.1.2024

Kúp­na zmlu­va