Výzva na sta­veb­ný dozor, zve­rej­ne­ná 20.8.2021

Prí­lo­ha č. 1 — Ponu­ko­vý list

Prí­lo­ha č. 2 — Man­dát­na zmlu­va

Výzva na pred­lo­že­nie ceno­vej ponu­ky

Prí­lo­ha č. 3 — vzhľa­dom na objem­nosť a for­mu .rar je dostup­ná pre stia­hnu­tie na lin­ku https://www.uschovna.cz/zasilka/OXY3536HBYK7WW62-ZVH/ZU24GAH28K ale­bo po vyžia­da­ní e‑mailom na vo.umelka@svu.sk bude obra­tom zasla­ná.

Man­dát­na zmlu­va, 30.8.2021

Sta­veb­ný dozor — zmlu­va

Man­dát­na zmlu­va, 18.7.2022

Stavebny_dozor_zmluva

Výpo­veď man­dát­nej zmlu­vy, 25.5.2022