man­dát­na zmlu­va na posky­to­va­nie slu­žieb v oblas­ti verej­né­ho obsta­rá­va­nia

Verej­né obsta­rá­va­nie — zmlu­va

doda­tok č. 1 k man­dát­nej zmlu­ve

Verej­né obsta­rá­va­nie — doda­tok

Úpra­vy webo­vej strán­ky pre pro­jekt

Web — obejd­náv­ka, 25.6.2021

Objed­náv­ka hudob­né­ho vystú­pe­nia na otvá­ra­cej kon­fe­ren­cii, 31.1.2021

Hudob­né vystú­pe­nie — objed­náv­ka