Výzva na exter­né služ­by pro­jek­to­vé­ho manaž­men­tu, zve­rej­ne­ná 15.4.2021

Výzva s prí­lo­ha­mi

Sprá­va z admi­ni­stra­tív­nej finanč­nej kon­tro­ly verej­né­ho obsta­rá­va­nia, zve­rej­ne­ná 18.5.2021

Sprá­va — 2 ex-ante kon­tro­la

Man­dát­na zmlu­va pre exter­né služ­by pro­jek­to­vé­ho manaž­men­tu, pod­pí­sa­ná a zve­rej­ne­ná 31.5.2021

Exter­ný manaž­ment — zmlu­va

Doda­tok ku man­dát­nej zmlu­ve pre exter­né služ­by pro­jek­to­vé­ho manaž­men­tu, zve­rej­ne­ný 24.4.2024

Man­dát­na zmlu­va — doda­tok