Dňa 30.8.2021 víťaz verej­né­ho obsta­rá­va­nia na sta­veb­né prá­ce v rám­ci pro­jek­tu CLT01010 UMELKA — moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty,

fir­ma INGSTAV SK s r.o.,

pre­vzal sta­ve­nis­ko a okam­ži­te začal s rea­li­zá­ci­ou sta­veb­ných prác.