Správ­ca prog­ra­mu schvá­lil dňa 25.6.2021 dru­hú prie­bež­nú sprá­vu o pro­jek­te PSP 2.

V rám­ci sch­va­ľo­va­nia PSP nebol pri­zna­ný nárok na ďal­šiu plat­bu.

Cel­ko­vá suma opráv­ne­ných výdav­kov pred­sta­vu­je 2 518 eur, z toho cel­ko­vá suma opráv­ne­ných výdav­kov pro­jek­to­vé­ho gran­tu pred­sta­vu­je 2 266,20 eur.