Dňa 7.2.2024 sa v Galé­rii Umel­ka usku­toč­ní séria krát­kych pred­ná­šok s dis­ku­si­ou, veno­va­ných pamiat­ke obe­tí holo­kaus­tu. Prog­ram začí­na o 17:00. Vstup­né je dob­ro­voľ­né.

Prís­pev­ky si pre Vás pri­pra­vi­li:

M.A. Michal Vaněk, PhD., SNM – Múze­um židov­skej kul­tú­ry v Bra­ti­sla­ve

Akti­vi­ty SNM – MŽK sme­ru­jú­ce k ucho­vá­va­niu pamiat­ky obe­tí holo­kaus­tu na Slo­ven­sku

PhDr. Peter Sal­ner, DrSc., Ústav etno­ló­gie a sociál­nej antro­po­ló­gie SAV, v. v. i.

Holo­kaust po holo­kaus­te (o dozvu­koch tra­gé­die v židov­skej komu­ni­te a majo­rit­nej spo­loč­nos­ti a pre­čo je aktu­ál­na dodnes)

Mgr. Ján Hla­vin­ka, PhD., His­to­ric­ký ústav SAV, v. v. i.

Ari­zá­cia pod­ni­ko­vé­ho majet­ku na Slo­ven­sku 1939 – 1945

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“