Plá­no­va­né akti­vi­ty:

Účasť na Ple­nár­nom zasad­nu­tí IAA Euro­pe a kon­fe­ren­cii Get Toget­her v Dub­li­ne.

Vydá­va­nie pre­uka­zov IAA AIAP  v dru­hom pol­ro­ku 2017.

Pokra­čo­va­nie v medzi­ná­rod­nej spo­lu­prá­ci a akti­vi­tách v rám­ci zahra­nič­ných ume­lec­kých aso­ciá­cií (Inter­na­ti­onal Asso­cia­ti­on of Art zastre­šu­jú­ca pro­fe­si­onál­nych výtvar­ní­kov po celom sve­te a IAA Euro­pe pre Euró­pu a Sever­nú Ame­ri­ku). SVÚ ako jedi­ná repre­zen­tu­je Slo­ven­sko v tom­to networ­ku viac než 65 krajín.Vďaka člen­stvu v IAA zabez­pe­ču­je SVÚ pre­uka­zy na voľ­ný resp. zľav­ne­ný vstup do galé­rii a múzeí na celom sve­te pre všet­kých pro­fe­si­onál­nych výtvar­ní­kov ate­ore­ti­kov na Slo­ven­sku, kto­rí o to požia­da­jú. Pra­cu­je na roz­vo­ji medzi­ná­rod­ných kon­tak­tov a spo­lu­prá­ce v oblas­ti ume­nia a posky­tu­je infor­má­cie o cez­hra­nič­ných akti­vi­tách (sym­pó­zia, works­ho­py, rezi­den­cie), podie­ľa sa na roz­vo­ji kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu s cie­ľom zlep­šiť práv­ne a sociál­ne posta­ve­nie umel­cov a prak­tic­ky rie­šiť kon­krét­ne prob­lé­my umel­cov na Slo­ven­sku.