Vzhľa­dom na uvoľ­ne­nie ces­tov­ných obme­dze­ní z covi­do­vých rokov opäť stú­pa záu­jem o ces­ty do zahra­ni­čia a náv­šte­vy kul­túr­nych inšti­tú­cií. SVÚ vďa­ka člen­stvu v IAA Euro­pe aj v tom­to roku ponú­ka mož­nosť využiť výho­dy pre­uka­zu IAA / AIAP a nav­ští­viť množ­stvo múzeí a galé­rií so zľa­vou ale­bo bez­plat­ne.

Pre vali­dač­nú znám­ku ale­bo vysta­ve­nie nové­ho pre­uka­zu kon­tak­tuj­te pro­sím kan­ce­lá­riu SVÚ.

Zoznam inšti­tú­cií, kto­ré kar­tu akcep­tu­jú:

Medzi­ná­rod­né akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie aj v roku 2022 z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.