CHRISTMAS STUDIO

Con­cept: Eri­ka Gre­gu­šo­vá a Ágness Sch­ramm Pho­tos: Mária Balog­ho­vá  

MEMORY DAY

Spo­loč­ný pro­jekt Nadá­cie MEMORY, zakla­da­te­ľa Cen­tra MEMORY a Slo­ven­skej výtvar­nej únie pri prí­le­ži­tos­ti 100. výro­čia obja­ve­nie Alz­he­i­me­ro­vej cho­ro­by. Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Botek Andrej, Bro­gy­anyi Daniel, Csá­de­ro­vá Judi­ta, Faš­ko...

ART CLUB svo­jim JUBILANTOM

Vysta­vu­jú­ci auto­ri: : Nasťa Ben­dže­lo­vá, Mag­da Lehot­ská, Eva Mel­ko­vi­čo­vá, Karol Pru­dil a ďal­ší Kurá­tor: Klá­ra Kubí­ko­vá   Pho­tos: Mária Balog­ho­vá