Spo­loč­ný pro­jekt Nadá­cie MEMORY, zakla­da­te­ľa Cen­tra MEMORY a Slo­ven­skej výtvar­nej únie pri prí­le­ži­tos­ti 100. výro­čia obja­ve­nie Alz­he­i­me­ro­vej cho­ro­by.
Vysta­vu­jú­ci auto­ri: Botek Andrej, Bro­gy­anyi Daniel, Csá­de­ro­vá Judi­ta, Faš­ko Igor, Fre­šo Vik­tor, Galo­vič-Gás­pár Kata­rí­na, Gás­pá­ro­vá-Illé­šo­vá Gab­rie­la, Heri­ban Peter, Cho­van­co­vá Hana, Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná Lýdia, Kráľ Pavol, Krč­már Karol, Kup­čí­ko­vá Mar­ce­la, Lau­bert Otis, Lett­rich Mar­tin, Makar Róbert, Mir­za Omar, Ploc­zek-Lazu­ri Eva, Puchov­ský Juraj, Rakos­ký Deni­sa, Rol­ler Peter, Sed­la­čík Ras­ti­slav, Sed­lák Jozef, Srna Jozef, Stan­ko­vian­ska Jana, Struč­ka Pavol, Štef­fek Andrej, Taran­da Mar­cel, Zme­tá­ko­vá Uľja­na.

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá