Z dôvo­du pan­de­mic­kých opat­re­ní bola Galé­ria Umel­ka v zime 2020/2021 pre verej­nosť zatvo­re­ná. Vďa­ka pod­po­re z gran­tov Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru a štát­ne­ho roz­poč­tu SR v rám­ci pro­jek­tu “UMELKA — moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty”, sme vyskú­ša­li novú 3D tech­no­ló­giu a tak si moh­li vte­daj­šiu aktu­ál­nu výsta­vu pozrieť divá­ci aj z pohod­lia domo­va. Za rea­li­zá­ciu ďaku­je­me 3D Real — Vir­tu­ál­ne pre­hliad­ky :

 

Keď­že sa 3D mapo­va­nie pries­to­ru osved­či­lo, túto tech­no­ló­giu 3D zobra­zo­va­nia výstav (Mat­ter­port Pro2) sme moh­li vďa­ka pod­po­re z gran­tov EHP a štát­ne­ho roz­poč­tu SR zakú­piť pre potre­by galé­rie aj do budúc­na. Vir­tu­ál­ne pre­hliad­ky výstav bude­te môcť nájsť na webe v zálož­ke VÝSTAVY: