Mate­riál je nevin­ný

Mate­riál je nevin­ný, dizaj­nér nikdy…

Kaž­dý mate­riál má svo­ju zmy­sel­nosť a je for­mot­vor­ný.  Nie myš­lien­ka na tvar vedie ku dob­ré­mu návrhu, ale mys­le­nie roz­ume­jú­ce mate­riá­lu.

 

Kurá­to­ri:

Vero­ni­ka Kot­ra­dy­o­vá, Dušan Koč­lík / Fakul­ta archi­tek­tú­ry STU Bra­ti­sla­va

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá