with inter­na­ti­onal par­ti­ci­pa­ti­on

and pre­sen­ta­ti­on of awar­ded artists from 2013:

 Rai­ja Joki­nen (Fín­land), Ive­ta Mihá­li­ko­vá (Slo­va­kia), Zuza­na Mar­ti­nu­so­vá a Ale­xan­dra Opol­du­so­vá (Slo­va­kia)

toget­her with exhi­bi­ti­on Gol­den Fund of Lit­hu­ania

 

Cura­tor: Sil­via Fedo­ro­vá

 

Pho­tos: Andy Kozá­ro­vá