art­works of three gene­ra­ti­ons of con­tem­po­ra­ry pain­ters and sculp­tors asso­cia­ted in Uni­on of Visu­al Artists Manes

 

Exhi­bi­ting artists:

Emil Cim­bu­ra, Petr Císa­řov­ský, Bedřich Dlou­hý, Ivan Exner, Mar­ti­na Fot­ro­vá, Xénia Hoff­me­is­te­ro­vá, Peter Orie­šek, Micha­el Ritts­te­in, Jaro­mír Rybák, Jiří Šorm, Jan Švank­ma­jer, Blan­ka Val­cha­řo­vá, Mar­tin Zále­šák.

 

Cura­tor: Adam Hoff­me­is­ter

 

Pho­tos: Andy Kozá­ro­vá