Spa­tial com­po­si­ti­on with texts of mat­he­ma­tics and art­works of visu­al artists ins­pi­red by the­ory od phy­si­cist Wer­ne­ra Hei­sen­berg.

 

Exhi­bi­ting artists:

Mária Balá­žo­vá, Bla­žej Baláž, Lýdia Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná, Mar­ce­la Kup­čí­ko­vá, Peter Man­dz­juk, Šte­fan Šol­tis, Danie­la Veli­cho­vá, Gab­rie­la Vozá­ri­ko­vá

 

Cura­tor: Lýdia Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná

 

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá