Vysta­vu­jú­ci auto­ri:  

Gor­da­na Bakić, Tomi­slav Bun­tak, Dan­ko Friš­čić, Lydia Pataf­ta

Orga­ni­zá­tor: Udru­ga OS (Lydia Pataf­ta, Tuga Tar­le) 

 

Kurá­tor:  Feda Gav­ri­lo­vič

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá