Exhi­bi­ting artists:   Tomáš Dža­doň, Mira Gábe­ová, Oto Hudec, Matej Vaku­la

 

Orga­ni­zing ins­ti­tu­ti­on: Foun­da­ti­on — cen­ter for con­tem­po­ra­ry art

 

Pho­tos: Dáša Bar­te­ko­vá