Orga­ni­ser: The The­at­re Ins­ti­tu­te Bra­ti­sla­va

Par­tner: Slo­vak Uni­on of Visu­al Arts

Rea­li­sa­ti­on: Vie­ra Bure­šo­vá, Miro­slav Daub­ra­va

 

The New Dra­ma Fes­ti­val 2009

Fes­ti­val of Con­tem­po­ra­ry Slo­vak and World Dra­ma

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá