Mem­bers of Asso­cia­ti­on of visu­al artists Manes

fea­tu­ring mem­ber of grap­hic asso­cia­ti­on Hol­lar

 

Exhi­bi­ting artists:  Jiři­na Žer­to­vá, Jan Exnar, Jaro­mír Rybák, Jaro­slav Matouš, Marian Vol­ráb, Bohu­mil Eliáš ml., Dana Vach­to­vá, Ivo Křen

 

Cura­tor: Ivo Křen

 

Pho­tos: Andy Kozá­ro­vá